IDEA projecten

IDEA Projecten

Naast de ondersteuning van vrouwenorganisaties ontwikkelt IDEA algemene projecten die haar in staat stellen om emancipatie en interculturalisatie in al haar diversiteit vorm te geven. De projecten van IDEA vormen het hart van haar werk.

Het gaat IDEA om het versterken van de maatschappelijke positie van vrouwen. Daarom richten de projecten binnen IDEA zich op participatie van vrouwen in de verschillende maatschappelijke domeinen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid en vrijwilligerswerk.

De resultaten van de projecten zijn oplossingen op kleine of grotere schaal die volgens IDEA nodig zijn om te komen tot structurele verandering in de positie, kansen en mogelijkheden voor vrouwen. Met de resultaten geeft IDEA beleidsadvies, want adequaat beleid leidt tot effectieve voorzieningen.

Ook participeert IDEA in grote samenwerkingsprojecten om zo het kennis- en ervaringsveld te uit te breiden dat zich concentreert rond vrouwenemancipatie.

Voorbeelden van projecten:
•Vrouw en Arbeid
•Dialoog en Beleid
•Festivals Internationale Vrouwendag
•Vrouwenrechten in Beweging

Deze projecten zijn ook terug te vinden in het Kenniscentrum Stedelijke vraagstukken.

Vrouw en Arbeid
Het project “Vrouw & Arbeid” is een samenwerkingsproject uit 2006 van verschillende migrantenvrouwenzelforganisaties, onder regie van en ondersteund door IDEA.

Het project brengt de belemmeringen in kaart die de vrouwen uit de diverse etnische minderheidsgroepen tegenkomen wanneer ze werk zoeken, het geeft inzicht in de aard en omvang van die belemmeringen, en het doet tot slot aanbevelingen om tot oplossingen te komen.

Het project heeft geresulteerd in o.a. de publicatie: “Ik wil hogerop komen”.

Dialoog en Beleid
Het project Dialoog en Beleid werd in 2005 en 2006 uitgevoerd door IDEA in opdracht van de gemeente Utrecht.

Het vorige kabinet Balkenende maakte de vergroting van de maatschappelijke participatie van vrouwen uit etnische minderheden in de Nederlandse samenleving tot een van de speerpunten van het emancipatiebeleid, en zette een aantal instrumenten in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie installeerden de commissie PaVEM en stelden aan de gemeenten de ‘Toolkit Participatie’ ter beschikking.

Het project Dialoog en Beleid is in 2005/2006 in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsmaatregel Emancipatie Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen in Utrecht uitgevoerd. Met behulp van deze stimuleringsmaatregel zijn er in 30 Nederlandse gemeenten projecten uitgevoerd. De Gemeente Utrecht en IDEA (Informatie, Diversiteit, Emancipatie en Activiteiten) hebben nauw samengewerkt bij de uitvoering van dit Utrechtse project.

IDEA heeft met behulp van de Toolkit Participatie onder andere het volgende gedaan:

•Startconferentie Dialoog en Beleid georganiseerd met expertmeetings en debat: de stand van zaken op gebied van Emancipatie
•Een quickscan gemaakt van de sociaal economische positie van vrouwen uit etnische minderheden in de stad Utrecht. (ism Dienst Bestuursinformatie Gemeente Utrecht)
Samenvatting Quickscan / Uitgebreide Quickscan

•Gespreksleidraad en vragenlijst ontwikkeld voor de consultatieronden (ism Dienst Bestuursinformatie Gemeente Utrecht)

•Consultatiebijeenkomsten georganiseerd met de doelgroep
•Inventarisatie gemaakt van de knelpunten (analyse en samenvatting)
•Publiciteitscampagne “Thuis in Utrecht” tijdens de Doe Mee – Nationale Vrouwenweek in 2006
•Gezamelijke bijeenkomst met alle doelgroepen ter afsluiting van de consultatieronde
•Opstellen Agenda voor de Toekomst opgesteld en aangeboden aan mevrouw de Burgmeester A. Brouwer – Korf
•Diverse activiteiten tijdens de Doe Mee Vrouwenweek in 2006
Al deze elementen zijn de eerste aanzet voor nieuw beleid in Utrecht.

Kijk ook eens op Servz.nl

Comments are closed.